China’s Nanjing Ziquan installs second hot-fill PET line

Nanjing Ziquan has installed Sidel hot fill PET line at its Nanjing facility. Credit: Sidel.  • mizone-ziquan_family-N