Parikh Packaging Facility

2-Image-2
Parikh Packaging pharma packs -blister packs.